Epstein 0015 square

Roy133 midsquare

Epstein / ROY133.jpeg  

Jerry Epstein, train station, circa 1963


©Roy Export Company Ltd.

Roy134 midsquare

Epstein / ROY134.jpeg  

CC & Jerry Epstein at the Manoir de Ban, 1963


©Roy Export Company Ltd.